Waarden

Belangrijkste thema’s

Als jonge liberalen hechten wij zeer veel belang aan een vrije, open en faire samenleving. De stad, in al haar veelzijdigheid, vertolkt dat idee meer dan welke andere stad in Vlaanderen. Toch zien we dat er binnen Antwerpen meerdere domeinen zijn waar vooruitgang kan en moet geboekt worden. Daarom focussen we ons binnen jong VLD Antwerpen vooral op thema’s zoals (jongeren) welzijn, veiligheid binnen de stad (denk aan bijvoorbeeld aan straatintimidatie), mobiliteit en het belang van een vibrerend cultureel/nacht leven.

Welzijn bij jongeren

Wij geloven dat onze stad pas kan bruisen als de Antwerpse jongeren zich goed in hun vel voelen. Daarom is welzijn bij jongeren een van de speerpunten van jong VLD Antwerpen. Tijdens de corona crisis lanceerden wij bijvoorbeeld het voorstel om naast eenzame ouderen ook jongeren te contacteren bij de belrondes die georganiseerd werden door de stad. Daarnaast lanceerden we een actie waarin alle Antwerpse jongeren ons konden contacteren als ze nood hadden aan een babbel. Onze voorzitter Magalie gaf hier een interview over deze actie.

Veiligheid binnen de stad

Iedereen zou zich veilig en thuis moeten kunnen voelen in Antwerpen. Ondanks dat de criminaliteitscijfers jaar na jaar dalen in de stad doen de cijfers rond (seksuele) straatintimidatie dat niet. Wij willen dat het stadsbestuur een absolute top prioritieit maakt van de strijd tegen straatintimidatie. Om dit te bekomen lanceerden we reeds meerdere acties rond dit onderwerp en staan er nog meerdere klaar.

Mobiliteit

Antwerpen beweegt, maar beweegt het ecologisch en fair? Volgens ons moet de stad meer inzetten op fietsinfrastructuur en mobiliteit. Hoe vaak heb je geen platte band gehad door op de kasseien te dobberen, of erger, ben je ten val gekomen door de slechte kasseien? Hoe vaak heb je ware doodsverachting doorstaan op onveilige fietspaden? Wij willen een goede en veilige fietsinfrastructuur gecombineerd met voldoende fietsstations voor veló’s (denk aan districten als Ekeren) en voldoende straatverlichting.

Mobiliteit moet ook fair zijn. Jongeren gaan steeds vaker co-housen in de stad en delen hun domicilie. Momenteel kan je echter slechts 2 gratis parkeervergunningen krijgen per domicilie, op deze manier worden werkende co-housers die met de auto naar het werk moeten sterk benadeeld. Wij zien dit graag anders.

Cultuur en nachtleven

Geen enkele andere stad in Vlaanderen kan tippen aan het Antwerpse nachtleven. Antwerpen werkt, leeft, feest en bruist. Optredens van kleine en grote bandjes, verschillende culturele projecten zoals theater voorstellingen, poetry slam evenementen, je vindt het allemaal. Sommige aspecten van dit culturele leven staan echter onder druk, daarom lanceerden wij ons plan om cultuur en horeca nieuw leven in te blazen.

Missie en visie

Jong Vld Antwerpen is een liberale jongerenorganisatie die tot doel heeft alle Antwerpse jongeren te verenigen die consequent en kritisch de liberale waarden uitdragen. Als vereniging willen we gelijkgezinde jongeren begeleiden, ondersteunen en stimuleren.

We brengen jongeren met een gemeenschappelijke visie, maar met behoud van hun persoonlijke eigenheid, samen om na te denken over de uitdagingen van de toekomst en het leven in de grootstedelijke context. Op deze manier trachten we een stempel te drukken op het Antwerpse beleid met bijzondere nadruk op de thema’s die jongeren aanbelangen.

Soms gedurft, soms ludiek en tegendraads, altijd gehoord en meestal serieus genomen. Als sterke jongerenorganisatie weten we te wegen op de lokale politiek en onze stempel te drukken op het Antwerpse liberale beleid.

Een boeiend debat, een ludieke actie, een vlotte babbel of een stevig  avondje doorzakken*… er is altijd plaats voor jouw persoonlijke visie!

*we blijven per slot van rekening liberalen 😉

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VZW JONGE VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN
0470167413

TITEL I: DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING

Art. 1
Als onafhankelijke, politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitvoeren van een op liberale ideologie en de democratische beginselen gebaseerde politiek. Daartoe zal zij zich onder meer tot doel stellen:

 • de verspreiding van een eigentijds liberalisme dat te allen tijde de belangen van de mens centraal stelt
 • het bevorderen van de verdraagzaamheid, zowel in het algemeen als tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen
 • het propageren van een echte democratische samenleving waar inspraak van de burger bij de besluitvorming maximaal en optimaal is;
 • het bevorderen van solidariteit tussen mensen
 • het aanmoedigen van een politiek bewustzijn en politieke betrokkenheid bij jongeren
 • het bevorderen van de politieke vorming van haar leden
 • de werking van de aangesloten afdelingen zo nodig te activeren, ondersteunen en coördineren
 • de oprichting van nieuwe afdelingen te stimuleren

TITEL II: DE POLITIEKE EN ADMINISTRATIEVE ORGANEN VAN DE VERENIGING

Titel II.1: Het Congres

Art. 2
Het congres is het hoogste politieke orgaan van de vereniging.

Art. 3
Minstens één maal per jaar wordt het congres samengeroepen. Hier toe worden alle leden uitgenodigd. Het congres buigt zich over politieke aangelegenheden. Beslissingen van het congres kunnen door geen enkel ander orgaan worden herroepen behalve door een volgend congres.

Titel II.2: De Raad Van Bestuur

Art. 4
De Raad van Bestuur is het hoogste administratieve orgaan van de vereniging.

Art. 5
De Raad van Bestuur keurt de politieke jaarplanning, die voorgelegd wordt door de politiek secretaris, goed.

Titel II.3: De Nationale Voorzitter en het Dagelijks Bestuur

Art. 6
De Voorzitter vertegenwoordigt de vereniging. Hij/zij dient de door de nationale politieke organen ingenomen standpunten te vertolken. In geval van hoogdringendheid, kan hij/zij standpunten innemen na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur . aldus ingenomen standpunten zullen op de eerstkomende Raad van Bestuur voorgelegd worden. Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn/haar politieke functies door de politiek secretaris of internationaal politiek secretaris uitgeoefend.

TITEL III: ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN

Art. 7
De Raad van Bestuur organiseert onder alle leden tweejaarlijks verkiezingen van de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur alsook de voorzitters der provinciale verbonden.

Art. 8
De Nationale Voorzitter wordt rechtstreeks onder en door de leden verkozen. Het mandaat van voorzitter duurt maximaal 2 jaar. De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit zich kandidaat te stellen bij de Raad van Bestuur. Dit dient te gebeuren tenminste 2 maanden voor de verkiezingen. 1 maand voor de verkiezingen wordt de kandidatuurstelling gesloten.

Indien er slechts één kandidaat is, bekrachtigt de Raad van Bestuur deze kandidatuur en worden er geen formele verkiezingen georganiseerd.

Ingeval er meerdere kandidaten zijn wordt volgende procedure gevolgd: Indien één van de kandidaten een gemiddelde haalt van meer dan 50 % over de 5 Vlaamse provincies, waarbij Brussels hoofdstedelijk gewest tot de provincie Vlaams-Brabant behoor t, is deze verkozen. Indien geen enkele van de kandidaten meer dan 50% haalt zal er een tweede ronde plaatsvinden tussen de twee kandidaten met het hoogste percentage behaalde stemmen volgens deze procedure en zal dezelfde procedure gevolgd worden.

Bij ex aequo is de jongste kandidaat verkozen.

Art. 9
Alle kandidaturen worden opgevraagd op de maatschappelijke zetel. De aankondig ing gebeurt minstens 2 maanden voor de verkiezingen, en de kandidaturen worden één maand voor de verkiezingen afgesloten. De Raad van Bestuur zal ten laatste 3 weken voor de verkiezingen de kandidaten en de locaties van verkiezingen voor de eerste en desgevallend tweede ronde bekend maken aan alle leden. De Raad van Bestuur bepaalt de datum, het uur, de locaties en de procedure van de stemverrichtingen.

Art. 10
De raad van bestuur beslist over de procedure van de verkiezingen. Elk lid heeft 1 stem. De stemming is geheim. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. De kandidaten mogen een getuige afvaardigen. De stemprocedure duur 48 uur. Tijdens de stemprocedure mogen geen campagneactiviteiten plaatsvinden. Tijdens de campagne mogen geen geschenken uitgedeeld worden, op straffe van uitsluiting uit de verkiezing.

Art. 11
Alle leden die op de nationale ledenlijst voorkomen op de dag van de openstelling van de kandidaturen zijn stemgerechtigd.

Art. 12
De Raad van Bestuur beslist in haar eerste samenkomst na haar verkiezing over de openstelling van de specifieke bestuursfuncties. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur wordt dan overgegaan tot de toebedeling van de specifieke bestuursfuncties onder haar leden. Deze leden vormen samen het Dagelijks Bestuur. De Raad van Bestuur kan steeds overgaan tot een herverdeling van de toebedeelde functies. Dergelijke herschikking dient in de aankondiging van de uitnodiging van de Raad van Bestuur vermeld te worden.

TITEL IV: LIDMAATSCHAP EN AFDELINGEN

Titel IV.1: De leden

Art. 13
Een lid verwerft de rechten van het lidmaatschap zodra het lid is ingeschreven in het nationale ledenbestand en na betaling van het lidgeld.

Art. 14
Het lidmaatschap wordt geacht niet onderbroken te zijn indien het in de loop van het volgende kalenderjaar wordt hernieuwd.

Art. 15
De lokale voorzitters of secretarissen zijn verplicht hun leden binnen een termijn van 60 dagen in te geven in het nationale ledenbestand. Nationale lidaanvragen worden door de secretaris -generaal afgehandeld binnen een termijn van 60 dagen.

Art. 16
De lokale voorzitters en secretarissen hebben steeds toegang tot het ledenbestand van hun afdeling.

Titel IV.2: De afdelingen

Art. 17
De leden zijn gegroepeerd in afdelingen die door de Raad van Bestuur erkend zijn. Elk lid kan slechts bij één afdeling stemgerechtigd lid zijn.

Art. 18
Om als afdeling erkend te worden dienen de aanvragers in eerste instantie een dossier in bij de secretaris-generaal. De erkenning gebeurt op de Raad van Bestuur. De oprichters dienen te goeder trouw te zijn, en er kan slechts één afdeling zijn op een bepaald lokaal grondgebied. Om erkend te kunnen worden moet een afdeling minstens 3 leden hebben, minstens tweejaarlijks voldoende van tevoren aangekondigde democratische verkiezingen van de bestuursfuncties organiseren, en de vergaderingen openstellen voor alle geïnteresseerde leden van Jong VLD. Een afdeling met minder dan 3 leden verliest van rechtswege haar erkenning. Indien een afdeling geen actieve werking kan aantonen, kan door de raad van bestuur beslist worden om deze afdeling te ontbinden.

Art. 19
De lokale afdelingen krijgen modelstatuten die worden voorzien door de raad van bestuur. Lokale afdelingen kunnen ook eigen statuten opstellen indien deze in overeenstemming zijn met de modelstatuten die worden voorzien door de raad van bestuur. Alle statuten en statutenwijzigingen voor lokale afdelingen dienen door de raad van bestuur goedgekeurd te worden.

Titel IV.3: Provinciale verbonden

Art. 20
Per provincie wordt een provinciaal verbond van rechtswege erkend. Brussel wordt bij de provincie Vlaams-Brabant gerekend. De provinciale verbonden kunnen zelf de beslissen over de samenstelling van hun algemene vergadering.

Art. 21
De lokale afdelingen uit eenzelfde provincie kunnen beslissen om statuten in te dienen bij de Raad van Bestuur die een provinciale werking bepalen. De Raad van Bestuur gaat na of de statuten in overeenstemming zijn met de nationale statuten en het nationaal huishoudelijk reglement. Deze statuten dienen goedgekeurd te worden door de raad van bestuur. Alle provinciale vergaderingen staan open voor alle geïnteresseerde Jong VLD leden uit de desbetreffende provincie.

Art. 22
De Raad van Bestuur kan, indien de voorwaarden uit artikel 28 niet vervuld worden, de Algemene Vergadering van een provinciaal verbond bijeen roepen indien dit noodzakelijk is in het belang van de vereniging. Bij ontstentenis van een provinciale werking zit de Nationale Voorzitter deze Algemene Vergadering voor.

TITEL V: GESCHILLEN EN TUCHT

Art. 23
Er zijn 4 geschillencommissies: het lokale afdelingsbestuur, het provinciaal bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Art. 24
In Eerste Aanleg is het afdelingsbestuur bevoegd voor geschillen tussen leden van een afdeling. Het provinciale bestuur is bevoegd voor geschillen tussen leden uit verschillende afdelingen van eenzelfde provincie. De Raad van Bestuur is bevoegd voor geschillen tussen leden uit verschillende provincies. In beroep is de Algemene Vergadering bevoegd.

Art. 25
Klager en beklaagde worden van elke deliberatie uitgesloten.

Art. 26
Een geschillencommissie doet binnen de 2 maanden uitspraak in geschillen. Hiervan kan afgeweken worden mits gemotiveerde beslissing. Een geschil wordt in behandeling genomen nadat de voorzitter van de bevoegde geschillencommissie schriftelijk op de hoogte is gesteld van het geschil. De geschillencommissie legt een bindende regeling op. De geschillencommissie kan de klacht seponeren mits grondige motivatie. Aan alle betrokkenen wordt deze beslissing binnen de 2 weken schriftelijk meegedeeld.

Art. 27
De geschillencommissie kan een bemiddelaar in het conflict aanstellen.

Art. 28
Alle leden wiens belangen geschaad zijn hebben het recht gehoord te worden, eventueel bijgestaan door een raadsman naar keuze. Alle betrokkenen in het geschil worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het geschil binnen de 2 weken na het opstarten van een geschilprocedure, en krijgen inzage in alle geleverde bewijsstukken.

Art. 29
Een lid wiens belangen zijn geschaad door een beslissing van de geschillencommissie in eerste aanleg kan binnen een maand na ontvangst van de beslissing schriftelijk een gemotiveerd beroep aantekenen bij de nationale voorzitter. Het beroep is opschortend tenzij de geschillencommissie in eerste aanleg anders beslist.

Art. 30
Leden van geschillencommissies hebben discretieplicht. Bij schending van de discretieplicht verliezen ze het recht in een geschillencommissie te zetelen.

Art. 31
Beslissingen van de geschillencommissies worden met gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen. De onthoudingen worden niet meegeteld.

Art. 32
De geschillencommissie is bevoegd om tuchtmaatregelen op te leggen. Tuchtmaatregelen moeten met een gewone meerderheid genomen worden, behalve uitsluiting waarvoor een 2/3de meerderheid nodig is. Tuchtmaatregelen dienen voldoende gemotiveerd te zijn.

Art. 33
Volgende tuchtmaatregelen kunnen genomen worden:

 • Verwittiging
 • Blaam
 • verlies van bestuursfuncties
 • schorsing van maximaal 1 jaar
 • uitsluiting

Art. 34
De Algemene Vergadering bekrachtigt uitsluitingen van geschillencommissies in eerste aanleg waar niet binnen de gestelde termijnen een beroep is tegen ingediend.

TITEL VI. AANVULLENDE BEPALINGEN

Art. 35
De jaarrekeningen van de organisatie worden jaarlijks meegedeeld en liggen ter inzage voor alle leden op de maatschappelijke zetel.

Art. 36
Voor alle termijnen geldt de afstempeling door de post of de verzenddatum van de elektronische post als datum van verzending én ontvangst.

Art. 37
Als vertegenwoordigers van Jong VLD worden enkel zij erkend die gemandateerd zijn door Jong VLD.

Art. 38
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Dit huishoudelijk reglement werd aangenomen op de Algemene Vergadering van 02/06/2005 en gewijzigd door de Algemene Vergadering van 18/11/2014 (art. 3 & 4) en 19/03/2019

Op de hoogte blijven?

Word lid van Jong VLD

En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang gratis e-mailupdates!

Meld je nu aan en ontvang een e-mail zodra ik nieuwe inhoud publiceer.

Ik heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord

Ik zal je e-mailadres nooit weggeven, ruilen of verkopen. Je kunt je op elk moment afmelden.

Scroll naar boven